PROGRAMME SCHEDULE

18th DEC 2019

6.00 am  MANGALA ISAI.

7 – 8.30 am GO POOJA, GANAPATHY HOMAM.       

3.30 pm – 4.00 pm  MANGALA ISAI.

4.00 pm  POORNA KUMBHA SWAGATAM  TO YAJNACHARYA.

4.30 pm  SATSANG MAHATMYA PRAVACHANAM  BY “RAMANACHARANA TEERTHAR”  BRAHMASRI  NOCHUR  VENKATARAMAN.


19th DEC to 24th DEC 2019

5 – 6 am  GO POOJA, GANAPATHY HOMAM.

6.15 – 6.45 am VEDA  PARAYANAM.

7 – 8.30 am YOGAVASISHTAM   PRAVACHANAM  BY 

“RAMANACHARANA TEERTHAR”  BRAHMASRI  NOCHUR  VENKATARAMAN.

8.30 – 9.30 am – VIRAMAM. 

9.30.- 11 am LAGHU VASISHTA PARAYANAM. 

11 am – 12.30 noon  

RAMA  KATHA SUDHA  PRAVACHANAM ON  VALMIKI RAMAYANAM  BY “RAMANACHARANA TEERTHAR”  BRAHMASRI  NOCHUR  VENKATARAMAN.


12.30 – 2.30 pm  VIRAMAM. 

2.30 – 4.00 pm  LAGHU YOGAVASISHTA  PARAYANAM. 

4 – 4.30 pm VIRAMAM.

4.30 – 6.30 pm  

RAMA  KATHA SUDHA  PRAVACHANAM ON  VALMIKI RAMAYANAM  BY

“RAMANACHARANA TEERTHAR”  BRAHMASRI  NOCHUR  VENKATARAMAN.

.

25th DEC 2019

5 – 6 am  MANGALA ISAI, GO POOJA, GANAPATHY HOMAM.

6.15 – 6.45 am  VEDA PARAYANAM   

7 – 9 am  PRAVACHANAM, YAJNA  SAMARPANAM.